Close

Kóše

Jóga vidí člověka  jako bytost, která je  tvořena smrtelnou a nesmrtelnou složkou a jeho podstatou je átman. V indické tradici je člověk chápán jako mnohorozměrná bytost, která je tvořena  z několika rovin.

V projeveném světě se jednotlivé kroky tvoření zhmotňují i na úrovni člověka. Při narušení vesmírné rovnováhy se jako první projeví  vědomí čili átman (puruša). Vzniká prostoupením s dynamickým prvkem, kterým je energie (šakti, prakrti). Je to duchovní podstatou člověka a v konkrétním zrození je realizován jako tzv.dživátman.  Ten je obklopen jednotlivými obaly, které představují různě hutná stadia projevu, prostupují se a mísí. Jsou atomické povahy a vibrují. Všichni lidé mají stejný počet obalů, ale jejich obaly se liší kvalitou této vibrace. Přestože tyto obaly halí átman, nijak se ho nedotýkají, nemění ho. Proto jsou si všichni lidé stále rovni. Mají v sobě stejnou božskou jiskru.

Tělo i obaly se dají rozdělit na tři typy podle úrovně projevu. Na kauzální (příčinná) úroveň, jemnohmotná rovina a hrubohmotná rovina. Těmto třem rovinám odpovídá pět obalů.

Přiblížíme si, co je podstatou jednotlivých obalů. Obaly neleží jeden na druhém, ale prostupují se, ale přitom do sebe příliš nezasahují, neboť mají jiné kvality. Nejsou jako uzavřené celky, vzájemně se prolínají a vyměňují si energie a informace.

1.    Centrem všeho je átman, který je na úrovni čistého bytí zahalen obalem blaha, což je kauzální tělo nazývané ÁNANDÁMÁJAKÓŠA. Je to nejjemnější obal, který je nositelem všech sklonů a tendencí člověka. Je ve vztahu k duchu, své konečné příčině, i k fyzickému tělu, z něhož odvozuje své materiální stimuly.

2.    Kolem ánandámájakóši vibruje obal intelektu, což je schránka inteligence, označována jako VIDŽŇÁNAMÁJAKÓŠA. Patří jednohmotnému tělu a je tvořen buddhi, která je propojena s pěti smyslovými orgány konání. Buddhi je tzv. vyšší mysl, která člověku umožňuje abstraktně myslet a dává mu schopnost jasného rozumu. Toho dociluje schopností rozlišovat (vivéka).

Vidžňána v názvu tohoto obalu znamená intuitivní schopnost mysli a vztahuje se k úrovni mysli, která je vědomá nejen navenek, ale také směrem dovnitř. V tomto obalu se shromažďují zkušenosti z minulých vtělení a přenáší se jím karman do dalších životů.

3.    Obal intelektu je následován obalem mysli, náležícím také úrovni jemnohmotného těla. Nazývá se MANOMÁJAKÓŠA a je schránkou myšlení, spojenou s manasem (nižší mysl) a pěti smyslovými orgány vnímání (džňánendrije), které člověku zprostředkovávají schopnost mít počitky a vjemy z okolí, a ještě pěti orgány konání (karméndrije), které  zachycují schopnost člověka vykonávat určité činnosti.

V tomto obalu dřímají lidská přání, touhy, slabiny i ambice. Vše je povrchní, mělké, nahodilé, neboť zde chybí vědomá práce s myslí. Tato část mysli jen tlumočí vjemy smyslů do intelektu, je zde zastoupena paměť, vnímání, představivost. Sama tato mysl není schopna poznat pravou podstatu člověka. Mysl, ale můžeme řídit pozitivním myšlením. Nejlepší způsob, jak mysl ovládat, je pěstovat dobré myšlenky a vlastnosti. Nenaučíme-li se řídit svoje myšlenky, tak brzy budou tyto myšlenky řídit nás. Nejtěžší je zvládnout utkvělé a nutkavé myšlenky, které přebírají řízení negativní mysli. . Ale pokud máme upřímnou touhu po sebekontrole, tak to jde.

4.    Hrubohmotnou úroveň zastupuje obal vitality  PRÁNÁMÁJAKÓŠA. Toto pránické tělo je spojeno s fyzickým tělem, které oživuje a i s tělem mysli. Propojuje hrubou a jemnou úroveň a vše vitalizuje. Energie v těle proudí kanálky zvanými nádí a shromažďuje se v centrech zvanými čakry.

S každým naším nádechem přijímáme nejenom kyslík, ale i pránu. Jakou máme kvalitu prány, záleží na vnějších vlivech a na vlivu našich myšlenek a také citů.

5.    Nejhrubším projevem je obal potravy, fyzické tělo, které se nazývá ANNAMÁJAKÓŠA. Je to tělo hmatatelné, a proto k sobě stahuje většinu vědomé pozornosti člověka.

Fyzické tělo nám ovlivňuje naše okolí, společnost, v níž se pohybujeme a také naše potrava. Proto je potřeba mít dobré mezilidské vztahy a stravovat se střídmě a vyváženě. Konzumace většího množství živočišných potravin, alkoholu a různých drog odčerpává životní sílu a naplňuje naše tělo negativními energiemi.